ÖT tar pulsen på några politiker 

Nåå ... hur vill våra sjukvårdspolitiker möta åldersboomen som ger en stor ökning av ögonsjukdomen glaukom?

Ögontrycket tar pulsen på några politiker i Skåne-regionen

Glaukom är en folksjukdom med över 200 000 drabbade i Sverige. Glaukom drabbar främst äldre och kan leda till blindhet om den inte upptäcks och behandlas i tid. Forskare varnar nu för att den åldrande befolkningen i vårt land kommer att leda till en ökning av antalet drabbade med 25 %. Detta skulle innebära 50 000 nya fall av glaukom den närmaste tioårsperioden.

Inför det stundande landstingsvalet i september ville Ögontrycket ta pulsen på några politiker. Hur vill deras respektive partier praktiskt och resursmässigt möta det ökade antalet människor som kommer att drabbas av ögonsjukdomen glaukom. Vi ställde tre frågor per mail till utvalda sjukvårdspolitiker i Skåne - regionen och Landstinge i Värmland. Då det var alldeles för skralt med svar från Värmland väljer vi här att redovisa åsikterna i region Skåne.

Fråga 1: På många håll är det redan idag stor brist på ögonläkare och till detta ska läggas ett stort antal pensionsavgångar av ögonläkare under de närmaste åren. På vilket sätt vill ditt parti möta den problematiken för att det fortsatt ska finnas godtagbar tillgång på ögonläkare? Vilka åtgärder kommer ni att sätta in för att sörja för att man får ersättare?

Fråga 2: På vilket sätt vill ditt parti stärka resurserna för upptäckten av galukom, för att uppnå tidiga prognoser och där man kan sätta in behandling i tid?

Fråga 3: På vilket sätt kan man stödja primärvården för att glaukompatienter ska få en adekvat behandling?

Centerpartiet:

Fråga 1: Tillsammans med ansvariga för läkarutbildningen i regionen påtala vikten av det stora behovet att utbilda fler läkare med särskild kompetens på ögonsjukdomar. En ökad utbildningsinsats på fler ögonspecialister bör på sikt även lösa "ersättarproblematiken"

Fråga 2: Primärvården och dess läkare bör ges uppdraget att vara ytterligare observanta på ögonproblematiken genom att exempelvis i likhet med kontinuerliga blodtryckskontroller, blodsockerkontroller etc. även kontinuerligt utföra ögontryckskontroller, förslagsvis i samband med årligen återkommande hälsokontroller.

Fråga 3: Se svaret på fråga 2!

Folkpartiet:

Fråga 1: Dagens läkarutbildning räcker inte för att möta efterfrågan på läkare. Därför har regeringen satsat kraftigt på att bygga ut läkarutbildningen. Sedan 2006 har läkarutbildningen byggts ut med mer än 25 % i landet. En helt ny läkarutbildning har också inrättats i Örebro. I Region Skåne är den generella problematiken störst när det gäller allmänläkare. Det är naturligtvis viktigt att vi ser till att vi har rätt antal AT- och Sttjänster inom de olika områdena. Skulle bristen på ögonläkare visa sig vara stor måste vi arbeta för att möta den på bästa sätt.

Fråga 2: Vi anser att primärvården/Hälsovalsenheterna med sin kontakt med patienterna är de som är bäst skickade att upptäcka glaukom såväl som andra sjukdomar på ett tidigt stadium. Folkpartiet i Region Skåne föreslår att ytterligare 250 miljoner kronor ska tillföras primärvården under nästa mandatperiod.

Fråga 3: Primärvården/Hälsovalsenheterna har möjlighet att knyta kontakt med ögonspecialist som kan ut som konsult om enheten anser att man har en patientmängd som motiverar den typen av specialistvård.

Kristdemokraterna

Fråga 1: Vi vill tillsätta fler ST- block för ögonläkare

Fråga 2: Hälsosamtal och hälsokontroller för äldre, ögonspecialister i primärvården

Fråga 3: Vi vill att primärvården skall ha ett helhetsansvar för petienten, förutom ögonläkare kan speciallistsjuksköterska finnas ute på vårdenheterna. Vi vet att både vårdgivare och patient tjänar på tidig diagnos och behandling.

Miljöpartiet

Fråga 1: I likhet med andra specialistområden som vi ser att det finns stora behov för att klara framtidens vårdbehov, så måste storleken på ST-block övervägas. Just när det gäller ögonläkare så är det ett trångt område, varför en ökning av ST-block måste vara prioriterat. Väsentligt är också att personalens arbetsmiljö är god. Det är viktigt att man har möjlighet att påverka hur arbetsdagen läggs upp. Ett incitamentsprogram bör införas som skulle kunna rikta sig direkt till ögonsjukvården och glaukomoperationer.

Fråga 2: Det krävs än bättre vårdprogram som stödjer primärvården i deras arbete i upptäckten av glaukom.

Fråga 3: Genom utbildning och en bredare samverkan med specialistklinikerna.

Moderaterna:

Fråga 1: Vi arbetar redan idag mycket med att öka tillgängligheten i vården inom alla områden. Idag lider vi tyvärr brist på specialister inom vissa områden, och våra sjukhus arbetar redan nu med att försöka rekrytera kunnig personal inom dessa områden.

Fråga 2: Vi har förbättrat tillgängligheten till primärvården avsevärt genom Hälsoval Skåne. Om man som patient upplever att man har problem med ögonen, är det nu enklare att få tid på sin vårdenhet. Sedan arbetar vi aktivt för en snabbare remisshantering och att det ska gå fortare att få tid hos en specialist. Dessutom kommer vi att uppmuntra vårdenheterna att genomföra fler hälsokontroller för äldre.

Fråga 3: Numera ligger mycket av ansvaret för detta på vårdenheterna själva. Men vi kommer på olika sätt uppmuntra till att man genomför fler hälsokontroller för äldre, vilket i sin tur kan leda till att man upptäcker problem tidigare.

Socialdemokraterna:

Fråga 1: Det här är en mycket viktig fråga som berör många olika områden inom sjukvården. Vi är medvetna om att behovet av ögonläkare är stort. Om vi vinner valet avser vi noggrant se över behovet av specialistläkare i hela organisationen. Fördelningen av och möjligheterna att styra utbildning av nya specialistläkare i hela organisationen. Fördelningen av och möjligheterna att styra utbildning av nya specialistläkare ( så kallade ST-block) är en fråga som är helt avgörande för vissa patienters tillgång till god vård. Ögonläkare är ett sådant exempel. Vi är väl medvetna om problemet med de stora pensionsavgångarna och arbetar på olika sätt för att säkra kompetensförsörjningen inom organisationen. Vi tänker avsätta pengar särskilt för detta eftersom vi ser att patienter annars kommer att bli lidande i form av bristande tillgänglighet inom specialistvården, vilket naturligtvis är helt orimligt!

Fråga 2: Det är mycket viktigt att medvetenheten såväl som resurserna ökar. Om personalen inom sjukvården har en rimlig arbetsbörda och en hög medvetenhet om hur tidiga upptäckter kan göras ökar naturligtvis chanserna för patienterna att få en tidig diagnos. Genom att tillföra mer resurser till den skånska sjukvården vill vi höja kvalitén och förbättra patientsäkerheten. Tidiga upptäckter och diagnoser som exempelvis glaukom är ett av argumenten för vår politik.

Fråga 3: Vi arbetar på många sätt för att få ut specialistvården i primärvården. Genom att använda Hälsovalet på rätt sätt kan vi styra sjukvården så att vården finns där patienterna finns. Det är mycket viktigt att specialistläkare finns utanför sjukhusen, nära patienterna. Vi är övertygade om att detta även höjer medvetenheten inom primärvården, vilket leder till fler tidiga upptäckter av glaukom och därmed förbättrade möjligheter till behandling för patienterna.

 

 

Fråga doktorn

Ställ dina frågor om glaukom till ögonläkaren Marcelo Ayala, så svarar han så fort som möjligt. MD, docent Marcelo Ayala arbetar som ögonläkare vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och forskar om glaukom.

Din fråga publiceras här med ett svar och ibland kan din text behövas redigeras. Får du inget svar har "Fråga Doktorn" sorterat bort frågan för att den tidigare besvarats eller att den inte gäller glaukom.

Tips! När du läser en fråga/svar och vill tillbaka till samma fråga i listan; klicka på ”tillbakapilen” i din webbläsare. När du klickar på Tillbaka till Fråga doktorn hamnar du högst upp igen.

Se frågor och svar

Medlemsforum

2017-09-15
Mäta ögontryck hemma kostar tyvärr mycket. Exempel Home Tonometer http://www.icaretonometer.com/products/icare-home-tonometer/
Hans Hallgren, Sundsvall

2017-05-30
Har grön starr på bägge ögonen.
Lisbeth Lövmark, Stockholm

Till medlemsforumet